Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Workshop: Green roofs in Oslo by 2030

28 March 2024

Green roofs in Oslo by 2030: Stakeholder workshop for co-creating a common understanding of green roofs’ impacts and relevance for the city

 

English:

Unused rooftops offer an opportunity to create green spaces within urban environments. Recognizing this potential, Oslo is actively promoting the implementation of green roofs across the city to enhance urban conditions. Understanding the potential desired and undesired impacts of green roofs, both within urban environments and beyond, is crucial for assessing their effectiveness. URBAG has undertaken this challenge by evaluating how green roofs can impact local and global vulnerabilities. To gain a comprehensive understanding of these transformations and their significance for the city of Oslo, an online participatory workshop was conducted involving various stakeholders from the public, academic, and private sectors.

Among the results obtained, it can be highlighted that:

  • When assessing the impacts of green roofs on local vulnerabilities, the two more relevant vulnerabilities to consider are: heavy rainfall events and lack of habitats for pollinators.
  • In the case of impacts of green roofs on global vulnerabilities, the two more relevant vulnerabilities to consider are: climate change and chemical pollution.
  • Impacts of local vulnerabilities were considered more important than those on global vulnerabilities.
  • Results from the assessment can inform local policymaking by prioritizing urban areas for green roof implementation that provide the greatest amount of desired impacts. Additionally, existing urban indicators such as the Blue-green factor could incorporate in its calculation the possible tradeoffs and synergies observed in the green roof assessment.

The workshop was organized by URBAG researchers in collaboration with NINA.

If you are interested in seeing the workshop agenda and presentations, please follow this link.


Català:

Els terrats no utilitzats ofereixen l’oportunitat de crear espais verds dins d’entorns urbans. Reconeixent aquest potencial, Oslo està promovent activament la implementació de cobertes verdes a tota la ciutat per millorar les condicions urbanes. Entendre els possibles impactes desitjats i no desitjats de les cobertes verdes, tant en entorns urbans com més enllà, és crucial per avaluar la seva eficàcia. URBAG ha dut a terme aquest repte avaluant com les cobertes verdes poden afectar les vulnerabilitats locals i globals. Per tal d’assolir una comprensió completa d’aquestes transformacions i la seva importància per a la ciutat d’Oslo, es va dur a terme un taller participatiu virtual en el qual van participar diverses parts interessades del sector públic, acadèmic i privat.

Entre els resultats obtinguts, es pot destacar que:

  • A l’hora d’avaluar els impactes de les cobertes verdes sobre les vulnerabilitats locals, les dues vulnerabilitats més rellevants a tenir en compte són: els esdeveniments de pluges intenses i la manca d’hàbitats per als pol·linitzadors.
  • En el cas d’impactes de cobertes verdes en vulnerabilitats globals, les dues vulnerabilitats més rellevants a considerar són: el canvi climàtic i la contaminació química.
  • Els impactes de les vulnerabilitats locals es van considerar més importants que els de les vulnerabilitats globals.
  • Els resultats de l’avaluació poden informar l’elaboració de polítiques locals prioritzant les àrees urbanes per a la implementació de cobertes verdes que proporcionin la major quantitat d’impactes desitjats. A més, indicadors urbans existents com el Blue-green factor podrien incorporar en el seu càlcul els possibles impactes observats en l’avaluació de la coberta verda.

El taller va ser organitzat per investigadors d’URBAG en col·laboració amb NINA.

Si esteu interessats en veure l’agenda i les presentacions del taller, si us plau, seguiu aquest enllaç.

 

@Marina Bakhtina: Example of a sedum-covered green roof in Oslo.