Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

New publication in “Environmental Research Communications”

18 January 2024

See full article/ Veure l’article complet

 

English:

With the latest IPCC report, dramatic global climate action must be taken immediately to limit global warming to 1.5 °C, or face more frequent and extreme weather events with catastrophic implications. Cities must invest in climate resilience development; however, government policies are only effective if they are supported by the society in which they serve. As such, this study aims to characterize the social perception of climate resilience development, in particular the implementation of sustainable urban rooftop strategies, to support policy makers and enable individual action. This was accomplished through the analysis of 1,100 answered surveys in Cerdanyola del Vallès (Spain), to assess one’s willingness to pay (WTP) and willingness to implement (WTI) rooftop strategies according to: 1. socio-demographical characteristics; 2. social perceptions and beliefs; and 3. surrounding land use and land cover, and vulnerabilities identified through temperature and normalized difference vegetation index (NDVI) maps. The results of this study found age played a significant role in predictability, with 18–39-year-olds being the most willing to pay and implement the various rooftop scenarios. However, our results uncovered societal inequality as those 85+ were the second group most interested in rooftop agriculture but the most financially restricted. Belief in the viability of rooftop strategies increased respondents WTP and WTI while having access to ones’ rooftop increased willingness to partake in rooftop food cultivation and enhance rooftop greenery. A new finding presented by this study is the quantifiable impact that urban greenery plays on increasing survey respondents WTP and WTI.


Català:

Segons els resultats de l’últim informe de l’IPCC, cal prendre immediatament una acció climàtica global dramàtica per limitar l’escalfament global a 1,5 °C, o enfrontar-se a fenòmens meteorològics extrems més freqüents amb implicacions catastròfiques. Les ciutats han d’invertir en el desenvolupament de la resiliència climàtica; No obstant això, les polítiques governamentals només són efectives si tenen el suport de la societat a la qual serveixen. Com a tal, aquest estudi té com a objectiu caracteritzar la percepció social del desenvolupament de la resiliència climàtica, en particular la implementació d’estratègies sostenibles als terrats urbans, per donar suport als responsables polítics i permetre l’acció individual. Això es va aconseguir mitjançant l’anàlisi de 1.100 enquestes contestades a Cerdanyola del Vallès, per avaluar la disposició a pagar (WTP) i la voluntat d’implementar estratègies de coberta (WTI) segons: 1. característiques sociodemogràfiques; 2. Percepcions i creences socials; i 3. l’ús del sòl circumdant i la cobertura del sòl, i les vulnerabilitats identificades a través dels mapes de temperatura i índex de vegetació de diferència normalitzada (NDVI). Els resultats d’aquest estudi van trobar que l’edat va tenir un paper important en la predictibilitat, sent els joves de 18 a 39 anys els més disposats a pagar i implementar els diferents escenaris als terrats. No obstant això, els nostres resultats van mostrar la desigualtat social, ja que el segon grup més interessat en l’agricultura al terrat era el de 85+, però també era el més restringit financerament. La creença en la viabilitat de les estratègies al terrat va augmentar els enquestats WTP i WTI, mentre que tenir accés al terrat va augmentar la voluntat de participar en el cultiu d’aliments al terrat i millorar la vegetació del terrat. Una nova troballa que presenta aquest estudi és l’impacte quantificable que juga el verd urbà en l’augment dels enquestats WTP i WTI.