Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

New publication in “Science of The Total Environment”

7 November 2022

 

See full article/ Veure l’article complet

 

English:

Peri urban agriculture (peri-UA) can supply food locally and potentially more sustainably than far-away conventional agricultural systems. It can also introduce significant environmental impacts depending on the local biophysical conditions and resources required to implement it and, Fon the practices used to manage crops, which could vary widely among growers. Sophisticated methods to account for such variability while assessing direct (on-site) and indirect (up/down stream) environmental impacts of peri-UA implementation are thus needed. We implemented an attributional, regionalized, cradle-to-gate life cycle assessment (LCA) for which we derive spatially explicit inventories and calculate 14 impacts due to peri-UA using the ReCiPe method. Further, to show the importance of impact assessment regionalization for the environmental assessment of peri-UA, we regionalize eutrophication impacts characterization. We use the Metropolitan Area of Barcelona (AMB) to illustrate these methodological developments. Vegetables and greenhouses, the prevalent peri-UA land uses, had the largest impacts assessed, of all peri-UA land uses. European NPK mineral fertilizer production to cover N demand of these crops drives all impacts. For fruit crops, onsite N emissions drive marine eutrophication impacts while for irrigated herbaceous crops, phosphate runoff drives freshwater eutrophication impacts. Geographic variability of peri-UA metabolic flows and impacts was displayed. Management practices at the plots, which are linked the land use, are responsible for impacts variability. Regionalization of eutrophication impacts highlights the importance of accounting for the biophysical aspects at the geographic scale at which peri-UA takes place, which is a much finer scale than those implemented in current regionalization of impact assessment methods in LCA. This study provides a fundamental baseline needed to assess transition scenarios of peri-UA at an appropriate geographic level of analysis and gives essential knowledge to guide appropriate circular and sustainability strategies for the sector.


Català:

L’agricultura periurbana (peri-UA) pot subministrar aliments localment i potencialment de manera més sostenible que els sistemes agrícoles convencionals. També pot generar impactes ambientals significatius en funció de les condicions biofísiques locals, dels recursos necessaris per implementar-lo i de les pràctiques utilitzades per gestionar els cultius, que poden variar molt entre els productors. Per tant, calen mètodes sofisticats per tenir en compte aquesta variabilitat mentre s’avaluen els impactes ambientals directes (in situ) i indirectes (amunt/avall) de la implementació peri-UA. En aquest estudi hem implementat una avaluació del cicle de vida (LCA) atribucional, regionalitzada i del “cradle-to-gate” per a la qual obtenim inventaris espacialment explícits i calculem 14 impactes deguts al peri-UA mitjançant el mètode ReCiPe. A més, per mostrar la importància de la regionalització de l’avaluació d’impacte per a l’avaluació ambiental de la peri-UA, regionalitzem la caracterització dels impactes de l’eutrofització. Hem utilitzat l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per il·lustrar aquests desenvolupaments metodològics. Les hortalisses i els hivernacles, els usos predominants del sòl peri-UA, van tenir els majors impactes avaluats de tots els usos del sòl peri-UA. La producció europea de fertilitzants minerals NPK per cobrir la demanda de N d’aquests cultius impulsa tots els impactes. Per als cultius de fruites, les emissions de N in situ provoquen impactes sobre l’eutrofització marina, mentre que per als cultius herbacis de regadiu, l’escorrentia de fosfat provoca impactes sobre l’eutrofització d’aigua dolça. S’ha mostrat la variabilitat geogràfica dels fluxos i impactes metabòlics peri-UA. Les pràctiques de gestió a les parcel·les, que estan vinculades a l’ús del sòl, són responsables de la variabilitat dels impactes. La regionalització dels impactes de l’eutrofització posa de manifest la importància de comptabilitzar els aspectes biofísics a l’escala geogràfica en què es produeix el peri-UA, que és una escala molt més fina que les implementades en la regionalització actual dels mètodes d’avaluació d’impacte en l’ACV. Aquest estudi proporciona una base fonamental i necessària per avaluar els escenaris de transició del peri-UA a un nivell geogràfic adequat d’anàlisi, proporcionant coneixements essencials per orientar estratègies circulars i de sostenibilitat adequades per al sector.

 

Graphical abstract/Resum gràfic de l’article