Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

New publication in “Sustainable Cities and Society”

21 February 2024

See full article/ Veure l’article complet

 

 

English:

Nature-based solutions (NBS) are increasingly employed to address urban challenges. Typically, NBS planning emphasizes environmental impacts and ecosystem services, often overlooking their role in addressing vulnerabilities. Our objective is to develop a framework assessing the extent to which NBS alter urban vulnerabilities. For this, we relate ecosystem service and urban metabolism analyses to spatially explicit vulnerabilities. The framework relies on multi-criteria decision analysis to integrate diverse impacts. It follows a stepwise approach including the development of land-use scenarios, selection of vulnerabilities and indicators, normalization and aggregation of indicators, and stakeholder weighting. We apply the framework to the Metropolitan Area of Barcelona to assess the impacts of increasing (peri‑)urban agriculture in terms of critical vulnerabilities: heat, lack of recreational space, biodiversity loss, and lack of local food. Results show that agricultural expansion decreased the vulnerability of lack of local food, increased the vulnerability of biodiversity loss, and increased the heat vulnerability in terms of night temperatures for sensitive areas. Results reveal diverse spatial outcomes and trade-offs in urban vulnerabilities due to shifts in (peri‑)urban agriculture. The framework innovatively evaluates NBS impacts by linking multiple evaluation methods through spatially explicit vulnerabilities, fostering the strategic planning of NBS at the urban metropolitan scale.


Català:

Les solucions basades en la natura (NBS) s’utilitzen cada vegada més per abordar els reptes urbans. Normalment, la planificació NBS posa l’èmfasi en els impactes ambientals i els serveis ecosistèmics, però sovint passen per alt l’abordatge de les vulnerabilitats associades. El nostre objectiu és desenvolupar un marc que avaluï fins a quin punt les NBS alteren les vulnerabilitats urbanes. Per a això, relacionem els anàlisis de serveis ecosistèmics i metabolisme urbà amb les vulnerabilitats espacialment explícites. El marc es basa en l’anàlisi de decisions multicriteri per integrar múltiples impactes. L’enfoc de l’estudi inclou els següents passos: el desenvolupament d’escenaris d’usos del sòl, la selecció de vulnerabilitats i indicadors, la normalització i agregació d’indicadors i la ponderació de les parts interessades. Hem aplicat aquesta metodologia a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per avaluar els impactes que l’augment de l’agricultura (peri)urbana podria tenir en termes de vulnerabilitat als següents indicadors: calor, manca d’espai recreatiu, pèrdua de biodiversitat i manca d’aliments de proximitat. Els resultats mostren que l’expansió agrícola disminueix la vulnerabilitat cap a la manca d’aliments locals, augmenta la vulnerabilitat a la pèrdua de biodiversitat i augmenta la vulnerabilitat a la calor en termes de temperatures nocturnes en zones sensibles. Els resultats revelen diferències espacials en les vulnerabilitats urbanes a causa dels canvis en l’agricultura (peri)urbana. El marc avalua de manera innovadora els impactes de NBS mitjançant la vinculació de múltiples mètodes d’avaluació a través de vulnerabilitats espacialment explícites, fomentant la planificació estratègica de NBS a escala metropolitana urbana.

 

Figure: Graphical representation of the current approach for assessing the impacts of nature-based solutions (NBS) in urban environments versus the NBS-vulnerability framework.