Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Agricultural perspectives in the Metropolitan Area of Barcelona: results from co-creating desired scenarios and the pathways to achieve them

7 March 2023

English

The agricultural land of the Metropolitan Area of Barcelona has been reduced from 20% to 8-9% over the past decades, despite urban gardening being supported by municipal actions. Urban agriculture constitutes a nature-based solution to several societal challenges, not least in the context of global climate change, related heat events, and enhanced food security.  In order to better understand the limitations and obstacles that urban agriculture has been facing, and the way to move forward to successfully alter the decline of agricultural lands, a co-creation workshop was organized by ICTA-UAB for its discussion between a variety of stakeholders related to the field (public, academic, private).

 

Among the results obtained, it can be highlighted that:

  • The three more relevant criteria that should be achieved by future urban agriculture are: self-sufficiency of food and provision of resources, provision of biodiversity support, and opportunities for social cohesion and placemaking.

  • Obstacles to urban agriculture were described in four categories: sociopolitical (e.g., globalization, lack of knowledge of agricultural benefits and lack of agricultural labor), normative (e.g., lack of knowledge of local geography and territoriality and outdated legal framework that does not prioritize agricultural benefits), economic (e.g., economic uncertainty of the agricultural activity, high level of competition with agricultural products from other localities) and infrastructure/technology (e.g., little land available for farming, few public services for farmers and outdated technologies)

  • Similarly, strategies to overcome obstacles included sociopolitical (e.g., environmental education as a promoter of urban agriculture, active revaluation of agricultural spaces), regulatory (e.g., Inter-institutional coordination and promotion of agricultural activity through a new legal framework), economic (e.g., government aid, diversification of agricultural activities) and infrastructure/technology (e.g., circularity of resources and Improvement of facilities in the rural environments).

 

The workshop was organized by URBAG researchers with the assistance of ICTA. It twenty-five participants across different sectors (public, academic, private) and planning scales.

More detailed results can be found in the report document (english version / versió en català / versión en castellano).

If you are interested in seeing the workshop presentations, please follow this link.

 


Català

Les àrees agrícoles de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’han reduït del 20% al 8-9% al llarg de les últimes dècades, tot i que l’agricultura urbana està sent impulsada per accions municipals. L’agricultura urbana constitueix una solució basada en la naturalesa per a diversos reptes socials, sobretot en el context del canvi climàtic global, els episodis de calor i la millora de la seguretat alimentària. Per tal de comprendre millor les limitacions i els obstacles que l’agricultura urbana ha estat afrontant, i la manera d’actuar per aturar el declivi de les terres agrícoles, l’ICTA-UAB va organitzar un taller de cocreació per a la discussió pels interessats en la materia provinents dels camps públic, acadèmic i privat.

 

Entre els resultats obtinguts, es pot destacar que:

  • Els tres criteris més rellevants que hauria d’assolir l’agricultura urbana són: autosuficiència alimentària i provisió de recursos, provisió de suport a la biodiversitat, i oportunitats per a la cohesió social i la creació de llocs.

  • Els obstacles de l’agricultura urbana es van descriure en quatre categories: sociopolítica (per exemple, globalització, manca de coneixement de beneficis agrícoles i manca de treball agrícola), normativa (per exemple, manca de coneixement de geografia i territorialitat i marc legal obsolet que no prioritza els beneficis agrícoles), econòmic (per exemple, incertesa econòmica de l’activitat agrícola, alt nivell de competència amb productes agrícoles d’altres localitats) i infraestructura/tecnologia (per exemple, la poca terra disponible per a l’agricultura, pocs serveis públics per als agricultors i tecnologies obsoletes)

  • De la mateixa manera, les estratègies per superar els obstacles inclouen la sociopolítica (per exemple, l’educació ambiental com a promotora de l’agricultura urbana, la revaloració activa dels espais agrícoles), la regulació (per exemple, la coordinació interinstitucional i la promoció de l’activitat agrícola a través d’un nou marc legal), l’econòmica (per exemple, l’ajuda governamental i la diversificació de les activitats agrícoles) i la infraestructura/tecnologia (per exemple, la circularitat dels recursos i la millora de les instal·lacions en els entorns rurals).

 

El taller va ser organitzat per investigadors d’URBAG amb l’assistència de l’ICTA. Va comptar amb 25 participants provinents de diferents sectors (públic, acadèmic, privat) i escales de planificació.

 Podeu trobar resultats més detallats als següents informes (english version / versió en català / versión en castellano)

 Si esteu interessats en veure les presentacions del taller seguiu el següent enllaç.