Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Green corridors in Barcelona: results from the co-creation of resilient, sustainable and multifunctional green infrastructures

18 June 2021

English

Green corridors (Eixos Verds in Catalan) are urban strips with a high presence of vegetation that cross the urban fabric and link the different areas of the city. Currently, the Metropolitan Area of Barcelona (AMB) bares the potential to create more than 750 km. of these infrastructures.

Considering this, a co-creation workshop was organized by ICTA-UAB for the dissemination of studies on the Eixos Verds and the selection, negotiation and weighting of the criteria for their evaluation. Among the results obtained, it can be highlighted that:

  • Multifunctionality was perceived as the most important dimension when evaluating the Eixos Verds.

  • Connectivity between green infrastructures for social and ecological functions are the most relevant benefits that can be provided by these corridors.

  • Heat exposure is a priority criterion to consider when assessing urban vulnerabilities in the AMB.

  • Water depletion is one of the main aspects to consider for the sustainability of the Eixos Verds.

The co-creation workshop was organized by ICTA researchers from the URBAG team with the assistance of the Barcelona’s Metropolitan Urban Planning Plan team (PDU). It was implemented in an innovative online format and attracted more than forty participants across different sectors (public, academic, private) and planning scales (from municipalities to the Generalitat de Catalunya).

Eixos Verds - Report (English)

If you are interested in reading the full results of the co-creation process or see the workshop presentation, please follow the links below:

Workshop presentation here 

Results of the co-creation process: English versionVersió en català /Versión en castellano

 


Català

Els corredors verds són  franges urbanes amb alta presència de vegetació que travessen la trama urbana i uneixen les diferents zones de la ciutat. Actualment,  l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) té el potencial de crear més de 750 km. d’aquestes infraestructures.

Tenint en compte això, l’ICTA-UAB  va organitzar un taller de co-creació  per a la difusió dels estudis sobre els  Eixos Verds i la selecció, negociació i ponderació dels criteris per a la seva avaluació. Entre els resultats obtinguts, cal destacar que:

  • La multifuncionalitat va ser percebuda com la dimensió més important a l’hora d’avaluar els Eixos Verds.

  • La connectivitat entre infraestructures verdes per a funcions socials i ecològiques són els beneficis més rellevants que poden aportar aquests corredors.

  • L’exposició a la calor és un criteri prioritari a tenir en compte a l’hora d’avaluar les vulnerabilitats urbanes a l’AMB.

  • L’esgotament de l’aigua és un dels principals aspectes a tenir en compte per a la sostenibilitat dels Eixos Verds.

El taller de cocreació va ser organitzat per investigadors de l’URBAG (ICTA) juntament amb l’assistència de l’equip del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La sessió es va impartir en un format online innovador i va atreure més de quaranta participants de diferents sectors (públics, acadèmics, privats) i escales  (des de municipis fins a la Generalitat de Catalunya).

Si esteu interessats en llegir els resultats complets del procés de co-creació o la presentació que es va seguir al taller, si us plau, seguiu els enllaços a continuació:

Presentació del taller aquí

Resultats del procés de co-creació: English versionVersió en català /Versión en castellano