Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

New publication in “Waste Management”

22 May 2024

See full article/ Veure l’article complet

 

English:

Cities face the challenges of supplying food and managing organic municipal solid waste (OMSW) sustainably amid increasing urbanization rates. Urban agriculture (UA) can help with this effort by producing local crops that are fertilized with nutrients recovered from compost generated from OMSW. This research aims to determine the potential of OMSW compost to supply the nitrogen-phosphorus-potassium (NPK) demand of UA and the environmental benefits of replacing mineral fertilizer from a life cycle perspective. The Metropolitan Area of Barcelona (AMB) serves as the case study given its commitment to reuse biowaste according to the Revised Waste Framework Directive and to promote UA as a signing member of the Milan Urban Food Policy Pact. Based on crop requirements and farmer surveys, we find that the annual NPK demands of the agricultural fields of the AMB that cover 5,500 ha and produce 70,000 tons of crops are approximately 769, 113, and 592 tons of NPK, respectively. Spatial material flow analysis and life cycle assessment were applied to found that the current waste management system can potentially substitute 8 % of the total NPK demanded by UA with compost, reduce the impacts by up to 39 % and yield savings in global warming of 130 %. The more ambitious future scenario of 2025 can potentially substitute 21 % of the total NPK demand and reduce environmental impacts up to 1,049 %, depending on the category considered. Avoiding processing of mixed OMSW, mineral fertilizer replacement and cogeneration of electricity from biogas are the major contributors to these environmental savings.


Català:

Les ciutats s’enfronten als reptes de subministrar aliments i gestionar els residus sòlids municipals orgànics (RSMO) de manera sostenible enmig de les creixents taxes d’urbanització. L’agricultura urbana (AU) pot ajudar en aquest esforç produint cultius locals fertilitzats amb nutrients recuperats del compost generat a partir dels RSMO. Aquesta investigació té com a objectiu determinar el potencial del compost de RSMO per satisfer la demanda de nitrogen-fòsfor-potassi (NPK) de l’AU i els beneficis ambientals de substituir el fertilitzant mineral des d’una perspectiva de cicle de vida. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) serveix com a estudi de cas donat el seu compromís de reutilitzar els bioresidus segons la Directiva Marc de Residus Revisada i de promoure l’AU com a membre signant del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà. Basant-nos en els requisits dels cultius i en enquestes als agricultors, hem trobat que les demandes anuals de NPK dels camps agrícoles de l’AMB que cobreixen 5.500 ha i produeixen 70.000 tones de cultius són aproximadament 769, 113 i 592 tones de NPK, respectivament. Es va aplicar l’anàlisi de flux de materials espacial i l’avaluació del cicle de vida per trobar que el sistema actual de gestió de residus pot potencialment substituir el 8 % del total de NPK demandat per l’AU amb compost, reduir els impactes fins a un 39 % i generar estalvis en escalfament global del 130 %. L’escenari futur més ambiciós de 2025 pot potencialment substituir el 21 % de la demanda total de NPK i reduir els impactes ambientals fins a un 1.049 %, depenent de la categoria considerada. Evitar el processament de RSMO mesclats, la substitució del fertilitzant mineral i la cogeneració d’electricitat a partir del biogàs són els principals contribuents a aquests estalvis ambientals.

 

Figure: The system boundary of the assessment is represented by the dotted line. The following stages are considered in the system: OMSW collection, compost and mineral fertilizer production, distribution, and use-on-land, landfilling of refused waste from compost production in all scenarios and of compost in SC1, and avoided burdens associated with cogeneration of electricity from biogas and processing of mixed OMSW. OMSW, organic municipal solid waste; N, nitrogen; P, phosphorus; and K, potassium.