Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Publication in Science of The Total Environment

31 January 2022

 

See full article/ Veure l’article complet

 

English:

Geographically explicit datasets reflecting local management of crops are needed to help improve direct nitrous oxide (N2O) emission inventories. Yet, the lack of geographically explicit datasets of relevant factors influencing the emissions make it difficult to estimate them in such way. Particularly, for local peri-urban agriculture, spatially explicit datasets of crop type, fertilizer use, irrigation, and emission factors (EFs) are hard to find, yet necessary for evaluating and promoting urban self-sufficiency, resilience, and circularity. We spatially distribute these factors for the peri-urban agriculture in the Metropolitan Area of Barcelona (AMB) and create N2O emissions maps using crop-specific EFs as well as Tier 1 IPCC EFs for comparison. Further, the role of the soil types is qualitatively assessed. When compared to Tier 1 IPCC EFs, we find 15% more emissions (i.e. 7718 kg N2O-N year−1) than those estimated with the crop-specific EFs (i.e. 6533 kg N2O-N year−1) for the entire AMB. Emissions for most rainfed crop areas like cereals (e.g. oat and barley) and non-citric fruits (e.g. cherries and peaches), which cover 24% and 13% of AMB’s peri-urban agricultural area respectively, are higher with Tier 1 EF. Conversely, crop-specific EFs estimate higher emissions for irrigated horticultural crops (e.g. tomato, artichoke) which cover 33% of AMB’s peri-urban agricultural area and make up 70% of the total N2O emissions (4588 kg N2O-N year−1 using crop-specific EFs). Mapping the emissions helps evaluate spatial variability of key factors such as fertilizer use and irrigation of crops but carry uncertainties due to downscaling regional data to represent urban level data gaps. It also highlighted core emitting areas. Further the usefulness of the outputs on mitigation, sustainability and circularity studies are briefly discussed.


Català:

Es necessiten dades geogràficament explícites que reflecteixin la gestió local dels cultius per ajudar a millorar els inventaris d’emissions directes d’òxid nitrós (N2O). No obstant això, la manca de d’aquestes dades que influeixen en les emissions fan que sigui difícil estimar-les d’aquesta manera. En particular, per a l’agricultura local periurbana, els conjunts de dades espacialment explícits de tipus de cultiu, ús de fertilitzants, reg i factors d’emissió (EFs) són difícils de trobar, però necessaris per avaluar i promoure l’autosuficiència urbana, la resiliència i la circularitat de recursos. En aquest estudi hem distribuït espacialment aquests factors per a l’agricultura periurbana a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i hem creat mapes d’emissions de N2O utilitzant EFs específics de cultius i EFs de l’IPCC de nivell 1 per a la comparació. A més, s’ha avaluat qualitativament el paper dels tipus de sòl. En comparació amb els EFs de l’IPCC de nivell 1, hem trobat un 15% més d’emissions (és a dir, 7718 kg N2O-N any−1) que les estimades amb els EF específics dels cultius (és a dir, 6533 kg N2O-N any−1) per a tota l’AMB. Les emissions per a la majoria de les zones de cultiu de secà, com cereals (per exemple, civada i ordi) i fruites no cítriques (per exemple, cireres i préssecs), que cobreixen el 24% i el 13% de l’àrea agrícola periurbana de l’AMB respectivament,  són més alts amb Tier 1 EF. Per contra, els EF específics dels cultius estimen majors emissions per als cultius hortícoles de regadiu (per exemple, tomàquet, carxofa) que cobreixen el 33% de la superfície agrícola periurbana de l’AMB i que representa el 70% de les emissions totals de N2O (4588 kg N2O-N any-1 utilitzant EFs específics de cultius). El mapeig de les emissions ajuda a avaluar la variabilitat espacial de factors clau com l’ús de fertilitzants i el reg dels cultius, però generen incerteses a causa de la reducció de les dades regionals per representar les llacunes de dades a nivell urbà. També s’han destacat les principals àrees emissores. A més, s’ha discutit breument la utilitat dels resultats sobre els estudis de mitigació, sostenibilitat i circularitat.

 

 

 

Figure: Graphical abstract.