Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Gara Villalba és entrevistada per la XEAB

17 March 2022

Català

Hem de començar, perquè ja fem tard, a aplicar adaptacions que millorin l’eficiència en la distribució d’aigua. Aquest és el títol de l’entrevista realitzada per Gara Villalba des de la Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona (XEAB) i publicada a La Fàbrica del Sol.

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha creat un Grup d’Expertes i Experts d’Emergència Climàtica de Barcelona (GEC), del qual Gara Villalba n’és portaveu, amb l’objectiu d’apropar la ciència a la cuitadania, per entendre el canvi climàtic i per entendre què passarà a Catalunya i a Barcelona, que és molt important.  El primer tema a tractar va ser la circularitat dels recursos en els sistemes urbans, on Gara Villalba va destacar la poca optimització de la ciutat de Barcelona en aquest aspecte: “És clar que els materials tenen les seves propietats, no podem fer una reutilització indefinida. Però justament amb l’aigua i els nutrients tenim molt marge de treball a les ciutats i podem reduir molt l’impacte de l’extracció d’aquestes matèries primeres fent aquesta circularitat“.

En motiu del Dia Mundial de l’aigua (el proper 22 de març), també es va parlar de l’ús d’aquest bé a Catalunya. “A Catalunya gaudim d’una gran autosuficiència, produim el 40% dels aliments que consumim i això significa que també necessitem molta aigua per fer-ho. De fet, de l’aigua de Catalunya, més o menys un 70% se’n va cap a l’agricultura. Això vol dir que l’escassetat d’aigua que veurem en un futur afectarà la nostra font d’aliments i la nostra economia, que depèn de l’agricultura”. A més, aquesta aigua que va destinada al regadiu també pateix pèrdues a causa de la xarxa de distribució i del propi reg, que sovint és de gravetat.

Si vols llegir l’entrevista completa, clica aquí.


English

We have to start right now, because we are already late, to apply adaptations that improve the efficiency in the water distribution . This is the title of Gara Villalba’s interview  for the “Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona” (XEAB) and published in “La Fàbrica del Sol”.

Barcelona City Council has created a Group of Experts in Climate Emergency of Barcelona (GEC), of which Gara Villalba is a spokesperson, with the aim of bringing science closer to everyone, understanding climate change and also what is going to happen in Catalonia and Barcelona, which is very important.  The first topic to be addressed was the circularity of resources in urban systems, where Gara Villalba highlighted the lack of optimization of the city of Barcelona in this aspect: “Of course that the materials have their properties and we cannot do an indefinite reuse. But precisely with water and nutrients we have a lot of work to do in cities and we can greatly reduce the impact of the extraction of these raw materials by making this circularity“.

On the occasion of World Water Day (next March 22nd), there was also a talk of the water use in Catalonia. “In Catalonia, we have a great self-sufficiency. We produce 40% of the food we consume and that means that we also need a lot of water to do so. In fact, from the catalan water, roughly 70% goes towards agriculture. This means that the water scarcity that we will see in the future will also affect our food source and our economy, which depends on agriculture”. In addition, this water that is used for irrigation also suffers losses due to the distribution network and by the gravity irrigation itself.

If you want to read the full interview, click here.