Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

URBAG participation at COP26

16 February 2022

English:

The UK hosted the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow on 31 October – 13 November 2021. Dr. Gara Villalba participated at COP26 through the session “How we can make cities both healthier and carbon neutral”. This session talked about the current problems, discussed solutions and demonstrated how climate action, urban and transport planning and health go hand in hand to create carbon neutral, healthy and liveable cities.

Gara Villalba talked about the need to reintroduce nature and greener cities for many reasons. She highlighted the ones that she’s involved to. First, to gain food sobiranity by promoting urban and a periurban agriculture. “The lost of urban agriculture is a global trend, actually. In a few years, here in BCN, we have gone to being able to supply 20% of the fresh products that we need to only 2-3%”. From this, we can have more circular use of the resources in our city. We can recover nutrients like phosphites and nitrogen from solid waste and waste water in order to have a more circular use of the resources if we promote the food production in the urban area.

Villalba answered John Wright’s questions such as the ways to produce food in a metropolitan area like Barcelona. “The reality is that it depends on the geography and the climate of the city, but we are finding many creative ways to increment the food production. Multiples methods like periurban agriculture, hydroponics on greenroofs or urban agriculture on green roofs are some of them”, answered Gara Villalba.

If you are interested in the interview, please, watch the video in the end of this post.


Català:

El Regne Unit va acollir la 26a Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26) a Glasgow del 31 d’octubre al 13 de novembre de 2021. Gara Villalba va participar a la COP26 a través de la sessió “Com podem fer que les ciutats siguin més saludables i neutres en carboni”. En aquesta sessió es va parlar dels problemes actuals, es van debatre solucions i es va demostrar com l’acció climàtica, la planificació urbana i del transport i la salut van de la mà per crear ciutats neutres en carboni, saludables i habitables.

Gara Villalba va parlar de la necessitat de reintroduir la natura i les ciutats més verdes per moltes raons. Va destacar les que hi està implicada: En primer lloc, guanyar sobirania alimentària promovent l’agricultura urbana i periurbana. “La pèrdua de l’agricultura urbana és una tendència global, de fet. En pocs anys, aquí a BCN, hem passat de poder subministrar el 20% dels productes frescos que necessitem a generar-ne només un 2-3%”. Si es treballés en aquesta part, es podria tenir un ús més circular dels recursos de la nostra ciutat. Podem recuperar nutrients com fosfits i nitrogen de residus sòlids i aigües residuals per tal de tenir un ús més circular dels recursos si promovem la producció d’aliments a l’àrea urbana.

Villalba va respondre a les preguntes de John Wright, com ara les maneres de produir aliments en una àrea metropolitana com Barcelona. “La realitat és que depèn de la geografia i el clima de la ciutat, però estem trobant moltes maneres creatives d’augmentar la producció d’aliments. Múltiples mètodes com l’agricultura periurbana, els conreus hidropònics o l’agricultura urbana en cobertes verdes són alguns d’ells”, va respondre Gara Villalba.

Si esteu interessats en l’entrevista sencera, si us plau, mireu el vídeo del final d’aquesta pàgina.