Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Publication in Journal of Industrial Ecology

10 March 2021

 

See full article/ Veure l’article complet: https://doi.org/10.1111/jiec.13114

English:

Housing estates, that is, mass social housing on middle‐ and high‐rise apartment blocks, in urban areas are found all over the world with very similar constructive patterns and a multiplicity of environmental and socio‐economic problems. In this regard, such areas are optimal for the implementation of a roof mosaic which involves applying a combination of urban farming, solar energy, and harvesting rainwater systems (decentralized systems) on unoccupied roofs. To design sustainable and productive roof mosaic scenarios, we develop an integrated framework through a multi‐scale (municipality, building, and household) and multi‐dimensional analysis (environmental and socio‐economic, structural, and functional) to optimize the supply of essential resources (food, energy, and water). The proposed workflow was applied to a housing estate to rehabilitate unused rooftops (66,433 m2). First, using the Multi‐Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism methodology, we determined metabolic rates across buildings and municipality levels, which did not vary significantly (12.60–14.50 g/h for vegetables, 0.82–1.11 MJ/h for electricity, 0.80–1.11 MJ/h for heating, and 5.62–6.59 L/h for water). Second, based on a participatory process involving stakeholders to qualitatively analyze potential scenarios further in terms of preferences, five scenarios were chosen. These rooftop scenarios were found to improve the resource self‐sufficiency of housing estate residents by providing 42–53% of their vegetable consumption, 9–35% of their electricity use, and 38–200% of their water needs depending on the scenario. Boosting new urban spaces of resource production involves citizens in sites which face social and economic needs. This article met the requirements for a gold‐gold JIE data openness badge described at http://jie.click/badges.


Català:

Les finques d’habitatge, és a dir, l’habitatge social massiu en blocs d’apartaments de mitjana i alta alçada en zones urbanes, es troben a tot el món amb patrons constructius molt similars i una gran multiplicitat de problemes ambientals i socioeconòmics. En aquest sentit, aquestes àrees són òptimes per a la implementació d’un mosaic de cobertes que implica aplicar una combinació d’agricultura urbana, energia solar i sistemes de recol·lecció d’aigua de pluja (sistemes descentralitzats) en cobertes desocupades. Per dissenyar escenaris sostenibles i productius, hem desenvolupat un marc integrat a través d’un anàlisi a multiescala (municipi, edifici i llar) i multidimensional (ambiental, socioeconòmic, estructural i funcional) per optimitzar el subministrament de recursos essencials (alimentació, energia i aigua). El treball proposat es va aplicar en una urbanització per rehabilitar teulades no utilitzades (66,433m2). En primer lloc, mitjançant l’anàlisi integrat de multiescala de la metodologia del metabolisme social i ecosistèmic, vam determinar les taxes metabòliques a través d’edificis i nivells municipals, que no varien significativament (12.60-14.50 g/h per a verdures, 0.82-1.11 MJ/h per a electricitat, 0.80-1.11 MJ/h per a calefacció, i 5.62-6.59 L/h per a l’aigua).  En segon lloc, a partir d’un procés participatiu en què els grups d’interès van analitzar qualitativament escenaris potencials més en termes de preferències, es van triar cinc escenaris.  Aquests escenaris de cobertes van ser escollits per millorar l’autosuficiència de recursos dels residents de les urbanitzacions proporcionant entre el 42 i el 53% del seu consum vegetal, el 9-35% del seu ús elèctric i el 38-200% de les seves necessitats d’aigua en funció de l’escenari.  Les necessitats socials i economòmiques impulsen a la ciutadania en pensar en nous espais urbans de producció de recursos.

 

Figure 1/ Figura 1: Schematic workflow designed for the proposed urban system strategy / Diagrama de treball dissenyat per l’estrategia del sistema urbà proposada