Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

The future of urban agriculture from a social and metabolic perspective

23 March 2023

English

On the 17th of March 2023, URBAG conducted a workshop session in the second Edible City Network Conference held in Barcelona. The session was focused in presenting a comprehensive vision of the current urban agriculture challenges and opportunities, by considering both social and environmental  perspectives, while employing the Metropolitan Area of Barcelona as case study. The workshop featured five short presentations:

  • Start-up business for the implementation of urban agriculture (Verónica Arcas/Tectum Garden & ICTA-UAB)
  • Social perspective of urban agriculture: drivers and obstacles (Johannes Langemeyer/ICTA-UAB)
  • Metabolic perspective of urban agriculture (Gara Villalba/ICTA-UAB)
  • Potential of nutrient recovery from the organic municipal solid waste (Juan David Arosemena/ICTA-UAB)
  • Urban agriculture in the Metropolitan Area of Barcelona: potential changes in vulnerabilities (David A. Camacho/ICTA-UAB)

And finished with a participatory exercise focused on discussing the participant’s perception on relevant criteria when assessing the impacts of urban agriculture in the Metropolitan Area of Barcelona.

Here you can find the presentations from the workshop.


Català

El passat 17 de març de 2023 URBAG va realitzar una sessió de tallers a la segona Edible City Network Conference celebrada a Barcelona. La sessió es va centrar a presentar una visió integral dels reptes i oportunitats actuals de l’agricultura urbana, considerant les perspectives tant socials com ambientals, tot utilitzant l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a cas d’estudi. El taller va comptar amb cinc breus presentacions:

  • Posada en marxa de negocis per a la implantació de l’agricultura urbana (Verónica Arcas/Tectum Garden & ICTA-UAB)
  • Perspectiva social de l’agricultura urbana: motors i obstacles (Johannes Langemeyer/ICTA-UAB)
  • Perspectiva metabòlica de l’agricultura urbana (Gara Villalba/ICTA-UAB)
  • Potencial de recuperació de nutrients dels residus sòlids urbans orgànics (Juan David Arosemena/ICTA-UAB)
  • L’agricultura urbana a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: possibles canvis en les vulnerabilitats (David A. Camacho/ICTA-UAB)

I va acabar amb un exercici participatiu centrat a debatre la percepció del participant sobre criteris rellevants a l’hora d’avaluar els impactes de l’agricultura urbana a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 Aquí podeu trobar les presentacions del taller.